Schoolplan

Schoolplan

Kinderen gaan pas presteren als ze een goed pedagogisch klimaat binnen de school ervaren, waardoor ze zich veilig en gezien voelen (welbevinden). Om kinderen verder te kunnen helpen willen we goed zicht hebben op hun cognitieve en sociale ontwikkeling. We vergroten onze vaardigheden om diepgaand de resultaten van de kinderen te analyseren en gericht te interveniëren. Streefdoel is dat we onderwijsprestaties halen die passen bij onze leerlingpopulatie. In het derde schoolplan jaar hebben dit resultaat aantoonbaar gehaald.

Taal/lees- en reken-onderwijs zijn de kernvakken binnen het basisonderwijs. Deze vakken willen wij didactisch op de juiste manier aanbieden. Om dit allemaal te realiseren hebben we specialisten in onze school: gedrag, talenten/(hoogbegaafdheid), taal/lezen en rekenen. Deze specialisten zien er samen met het MT op toe dat dit schoolplan wordt uitgevoerd.

We werken aan het vijfde jaar binnen deze schoolplanperiode. In feite bestaat een schoolplan uit 4 jaarplannen. Door achterstanden die we door corona hebben opgelopen in de schoolontwikkelingen, hebben we gekozen voor de mogelijkheid om dit schoolplan 2019-2023 uit te breiden met één jaar. Dit biedt ons de mogelijkheid om alles goed af te ronden en het nieuwe schoolplan 2024-2028 in ontwikkelen. Om die reden is het een beknopt jaarplan, waarin we focussen op borging en het doorontwikkelen van de voorgaande jaarplannen. Enkele aspecten uit het jaarplan zijn: 

– Verder versterken vaardigheden om resultaten van kinderen diepgaand te analyseren en het inzetten van passende interventies (hieraan werken we de gehele schoolplan-periode);

– Uitvoeren van de jaarplannen van de specialisten waaronder:

  • Werken aan Talenteneilanden en cultuurontwikkeling
  • Vroegtijdig signaleren en begeleiden van kinderen met specifieke kenmerken
    (hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, gedrag etc.);
  • Versterken van de kanjertraining
  • Veilig omgaan met social media voor kinderen in de bovenbouw.
  • Het jaar 2023 staat ook in het teken van het 100 jarig bestaan van de Stichting. Onze school is een sterk groeiende school. We willen de kinderen ruimte bieden om zich veilig te voelen en te kunnen werken op een plek die bij hen past. We zijn een open school!

  • Versterken van ons didactisch concept