Schoolplan/Nationaal Programma Onderwijs

Schoolplan/NPO
In het schoolplan wordt beschreven hoe wij voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie aan ons stelt en beschrijven wij onze ambities voor de komende vier jaar. Het plan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS).

Kinderen gaan pas presteren als ze een goed pedagogisch klimaat binnen de school ervaren, waardoor ze zich veilig en gezien voelen (welbevinden). Om kinderen verder te kunnen helpen willen we goed zicht hebben op hun cognitieve en sociale ontwikkeling. We vergroten onze vaardigheden om diepgaand de resultaten van de kinderen te analyseren en gericht te interveniëren. Streefdoel is dat we onderwijsprestaties halen die passen bij onze leerlingpopulatie. In het derde schoolplan jaar hebben dit resultaat aantoonbaar gehaald.

Taal/lees- en reken-onderwijs zijn de kernvakken binnen het basisonderwijs. Deze vakken willen wij didactisch op de juiste manier aanbieden. Om dit allemaal te realiseren hebben we specialisten in onze school: gedrag, talenten/(hoogbegaafdheid), taal/lezen en rekenen. Deze specialisten zien er samen met het MT op toe dat dit schoolplan wordt uitgevoerd.

Op basis van dit vierjarenplan stellen wij elk jaar een jaarplan op.

Dit werken we uit in het jaarplan. Dit jaar werken we aan het jaarplan van 2022-2023. Enkele aspecten uit dit jaarplan zijn:

– Verder versterken vaardigheden om resultaten van kinderen diepgaand te analyseren en het inzetten van passende interventies (hieraan werken we de gehele schoolplan-periode);

– Uitvoeren van de jaarplannen van de specialisten waaronder:

  • Werken aan Talenteneilanden en cultuurontwikkeling
  • Vroegtijdig signaleren en begeleiden van kinderen met specifieke kenmerken
    (hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, gedrag etc.);
  • Versterken van de kanjertraining
  • Veilig omgaan met social media voor kinderen in de bovenbouw.
    • Versterken van ons didactisch concept

    Dit schooljaar staat ook in het teken van het 100 jarig bestaan van de Stichting. Onze school is een sterk groeiende school. We willen de kinderen ruimte bieden om zich veilig te voelen en te kunnen werken op een plek die bij hen past. We zijn een open school!

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden)

Het ministerie van onderwijs stelt 2,5 jaar extra geld ter beschikking aan basisscholen. Met de inzet van de gelden gaat er vooral om dat er uiteindelijk leerwinst ontstaat. Het gaat er vooral om dat, ook die kinderen die onder thuis-onderwijs hebben geleden, zowel individueel als groepsgewijs, profiteren. Hiertoe zetten we extra leerkrachten en onderwijsassistenten in.

Daarnaast weten we ook dat het vergroten van kennis en vaardigheden van de leerkracht en van de leerlingen het uiteindelijke verschil maakt. We werken hierbij vanuit centrale thema’s, waarbij iedere leerkracht zijn eigen leerweg- en route kan bepalen. Ook hier gaan we uit van de

onderwijsbehoefte; in dit geval van de leerkracht.
Daarnaast zijn er teamgerichte training gericht op het versterken van ons onderwijsconcept en ook in het bijzonder ons didactisch concept.
(zie ook poster Schoolprogramma 2020-2023).