In dit schoolplan wordt in grote lijnen de kwaliteit van ons onderwijs beschreven en hoe wij eraan werken om dit, daar waar nodig verbeteren cq. vernieuwen. In het plan wordt de kwaliteit beschreven van:

 • het onderwijskundig beleid;
 • het personeelsbeleid;
 • de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd.

Dit plan is in samenwerking met het gehele team gemaakt en er is ook instemming van de MR. Het is geen statisch document. Door gewijzigde omstandigheden (landelijk en/of school specifiek) kunnen delen van het plan niet of op een andere wijze worden uitgevoerd. Daarbij speelt de MR een belangrijke rol, want ieder wijziging van eenmaal vastgesteld beleid is in feite een nieuw voorstel. Het schoolplan heeft een belangrijke relatie met de schoolgids, het jaarplan en het jaarverslag. De afgelopen vier jaar hebben we aan de volgende aspecten van ons onderwijs gewerkt:

 • Versterken ouderbetrokkenheid;
 • Versterken van onze didactische vaardigheden;
 • Ontwikkelen van speel-/leerpleinen;
 • Implementeren van nieuwe leesmethode groep 3;
 • Implementeren van de nieuwe Taalmethode;
 • Implementeren nieuwe methode Engels;
 • Talentontwikkeling;
 • Versterken van de ICT mogelijkheden;
 • Vormen van een Integraal Kind Centrum

We ontwikkelen nu het schoolplan 2019-2023.


Adres:
CBS De Wheemschool
Frans Halsstraat 111
3781 EV Voorthuizen


Tel: 0342 – 471642
E: directie@wheemschool