Schoolplan/Nationaal Programma Onderwijs

In het schoolplan wordt beschreven hoe wij voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie aan ons stelt en beschrijven wij onze ambities voor de komende vier jaar. Het plan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS).

Kinderen gaan pas presteren als er een goed pedagogisch klimaat binnen de school ervaren, waardoor ze veilig en gezien voelen (welbevinden). Om kinderen verder te kunnen helpen willen we zicht krijgen op hun cognitieve en sociale ontwikkeling. We willen onze vaardigheden vergroten om diepgaand de resultaten van de kinderen te analyseren en gericht te interveniëren.
Taal/lees- en rekenonderwijs zijn de kernvakken binnen het basisonderwijs. Deze vakken willen wij didactisch op de juiste manier aanbieden. Om dit allemaal te realiseren hebben we specialisten in onze school: gedrag, talenten/(hoogbegaafdheid), taal/lezen en rekenen. Deze specialisten zien er samen met het MT op toe dat dit schoolplan wordt uitgevoerd.

Op basis van dit vierjarenplan stellen wij elk jaar een jaarplan op.
Dit werken we uit in het jaarplan. Dit jaar werken we aan het jaarplan van 2021-2022. Enkele aspecten uit dit jaarplan zijn:

– Versterken vaardigheden om resultaten van kinderen diepgaand te analyseren en het inzetten van passende interventies (hieraan werken we de gehele schoolplan-periode);
– Uitvoeren van de jaarplannen van de specialisten waaronder:

  • Werken aan Talenteneilanden;
  • Vroegtijdig signaleren en begeleiden van kinderen met specifieke kenmerken
    (hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, gedrag etc.);
  • Versterken van de kanjertraining
  • Keuze maken voor een nieuwe rekenmethode voor groep 3 t/m 8;
  • Veilig omgaan met social media voor kinderen in de bovenbouw.

Dit schooljaar staat ook in het teken van de uitbreiding van De Wheemschool. Onze school is een sterk groeiende school. We willen de kinderen ruimte bieden om zich veilig te voelen en te kunnen werken op een plek die bij hen past. We zijn een open school!

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden)

Het ministerie van onderwijs stelt 2,5 jaar extra geld ter beschikking aan basisscholen. Met de inzet van de gelden gaat er vooral om dat er uiteindelijk leerwinst ontstaat. Het gaat er vooral om dat, ook die kinderen die onder thuis onderwijs hebben geleden, zowel individueel als groepsgewijs, profiteren. Hiertoe zetten we extra leerkrachten en onderwijsassistenten in.
Daarnaast weten we ook dat het vergroten van kennis en vaardigheden van de leerkracht en van de leerlingen het uiteindelijke verschil maakt. We werken hierbij vanuit centrale thema’s, waarbij iedere leerkracht zijn eigen leerweg- en route kan bepalen. Ook hier gaan we uit van de
onderwijsbehoefte; in dit geval van de leerkracht (zie ook poster Schoolprogramma 2020-2023).