In het schoolplan wordt beschreven hoe wij voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie aan ons stelt en beschrijven wij onze ambities voor de komende vier jaar. Het plan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS).
Op basis van dit vierjarenplan stellen wij elk jaar een jaarplan op.
De komende vierjaar willen wij vormgeven aan onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen en activeert tot onderwijsprestaties die passen bij de kinderen.
Kinderen gaan pas presteren als er een goed pedagogisch klimaat binnen de school ervaren, waardoor ze veilig en gezien voelen (welbevinden). Om kinderen verder te kunnen helpen willen we zicht krijgen op hun cognitieve en sociale ontwikkeling. We willen onze vaardigheden vergroten om diepgaand de resultaten van de kinderen te analyseren en gericht te interveniëren.
Taal/lees- en rekenonderwijs zijn de kernvakken binnen het basisonderwijs. Deze vakken willen wij didactisch op de juiste manier aanbieden. Om dit allemaal te realiseren hebben we specialisten in onze school: gedrag, talenten/(hoogbegaafdheid), taal/lezen en rekenen. Deze specialisten zien er samen met het MT op toe dat dit schoolplan wordt uitgevoerd.
Naast het de punten die hiervoor genoemd worden werken in 2019-2020 aan de volgende onderwerpen:
–              Ontwikkelen van een Kindcentrum samen met BijdeHandjes:
–              Nieuwe schooltijden;
–              Vermindering van de werkdruk van leerkrachten;
–              Uitbreiding van huisvesting door een groeiend aantal leerlingen.
Via de onderstaande links kunt u de volgende zaken openen:


Adres:
CBS De Wheemschool
Frans Halsstraat 111
3781 EV Voorthuizen


Tel: 0342 – 471642
E: directie@wheemschool