In dit schoolplan wordt in grote lijnen de kwaliteit van ons onderwijs beschreven en hoe wij eraan werken om dit, daar waar nodig verbeteren cq. vernieuwen. In het plan wordt de kwaliteit beschreven van:

  • het onderwijskundig beleid;
  • het personeelsbeleid;
  • de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd.

Dit plan is in samenwerking met het gehele team gemaakt en er is ook instemming van de MR. Het is geen statisch document. Door gewijzigde omstandigheden (landelijk en/of school specifiek) kunnen delen van het plan niet of op een andere wijze worden uitgevoerd. Daarbij speelt de MR een belangrijke rol, want ieder wijziging van eenmaal vastgesteld beleid is in feite een nieuw voorstel. Het schoolplan heeft een belangrijke relatie met de schoolgids, het jaarplan en het jaarverslag. In het jaarplan geven we aan waar we dit schooljaar aan werken. Dit betreft de volgende aandachtsgebieden:

  • Ouderparticipatie: zo hopen we dit jaar het ouderportaal te openen;
  • Versterken van onze didactische vaardigheden;
  • Implementeren van de nieuwe Taalmethode;
  • Keuze maken voor een nieuwe methode Engels;
  • Talentontwikkeling;
  • Versterken van de ICT mogelijkheden.

Adres:
CBS De Wheemschool
Frans Halsstraat 111
3781 EV Voorthuizen

Tel: 0342 – 471642
E: directie@wheemschool